Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Ledelse av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er gjennomgående temaer i de årlige stortingsmeldingene om kvalitet og pasientsikkerhet. God kvalitet og pasientsikkerhet utvikles best i arbeidskulturer der medarbeidere og ledere har et eierskap til kvalitetsforbedringsarbeidet. Å etablere og styrke arenaer for deling av kunnskap og erfaring, bygge kompetanse og iverksette nasjonale satsingsområder er viktige tiltak innenfor handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Interkommunale nettverk 

Drift av flere interkommunale nettverk

Ulike prosjekter

KlinObsKommune

Veiledende planer

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold

Med andre briller

Trygghetsstandard i sykehjem

Ulike fagdager

Fagdag smittevern: i samarbeid med Smittevernseksjonen på Sykehuset i Vestfold arrangerer vi en årlig smittevernkonferanse.

Helsepedagogikk kurs: årlig arrangerer Læring og mestringssenteret i Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, LMS sykehuset i Vestfold og USHT-V kurs i helsepedagogikk.

USHT dagen: årlig fagdag med hensikt å belyse utviklingsprosjekter i Vestfold regionen og legge til rette for inspirasjon for fremtidig tjenesteutvikling