Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard i sykehjem (ekstern lenke) er et digitalt verktøy som skal støtte sykehjemsledere i organisering, og systematisk oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet. 

Målet med verktøyet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet, og behov for omsorg og trygghet, samt å redusere uønsket variasjon. Verktøyet er delt opp i 7 tema. Det varierer i hvilken grad vekten er lagt på system- eller individnivå. 

Hvert tema har en kort ingress som etterfølges av noe mer utdypende tekst.  Dette er tema av særlig relevans for ledere på ulike nivå. Det er også henvisning til, og presentasjon av, nyttige verktøy og lenker. Temaene kan leses hver for seg, eller samlet.

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle og prøve ut en trygghetsstandard for sykehjem i fire norske kommuner i perioden 2016-2018. Trygghetsstandarden blir beskrevet som et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner, hvor målet er å unngå utilsiktet variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. 

Det er gjennomført en følgeforskning av piloten, les denne på nettsidene til NTNU. 

Vårt oppdrag

Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å spre informasjon om, og implementere trygghetsstandarden i Vestfold. 

Utviklingssenteret vil bruke etablerte nettverk for sykehjemsledere til å forankre og spre Trygghetsstandard i sykehjem i vår region. I tillegg vil vi spre informasjon om Trygghetsstandard i sykehjem i våre kanaler; nyhetsbrev, sosiale medier og  skriftlig materiale. 

Det er gjennomført kick-off for satsningen i begynnelsen av 2023, med en samling for alle sykehjemsledere og ledende fagpersonell i regionen. Her ble kvalitetsutvikling satt på agendaen

Utviklingssenteret tilbyr i tillegg prosessveiledning i forbedringsarbeid til sykehjem i regionen, og det vil i løpet av høsten 2023 arrangeres en erfaringskonferanse. Her vil erfaringer fra ulike forbedringsprosjekt bli presentert.  

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder: Stine Borgen