Om oss

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Det er 21 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fordelt på de gamle fylkesområdene i Norge. 

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov. Sandefjord er vertskommune for USHT Vestfold. 

Vår visjon er «Utvikling gjennom kunnskap»!

Målgruppe

Utviklingssenteret sin hovedmålgruppe er ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vårt nedslagsfelt er de seks kommunene i gamle Vestfold fylke. Alle kommunene får tilbud om å delta i ulike prosjekter, nettverk og arrangementer. 

Hovedmål

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
  • Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).

Organisering av USHT-V

Utviklingssenteret i Vestfold er administrativt og faglig samorganisert innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering, botiltak, rus og psykisk helse.

Senteret har en administrativ leder, i tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. USHT-V samarbeider med USHT-Telemark, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene: Les mer om Fag- og samarbeidsråd for USHT-V

Ansatte i USHT- Vestfold

 

Strategiplan 2021-2023

USHT- V har utviklet en strategiplan for 2021- 2023 som er førende for vårt arbeid de neste årene. I strategiplanen legger vi til grunn de bærekraftutfordringer som vektlegges nasjonalt i vårt arbeid. Vi er opptatt av at sluttbruker får gode og trygge tjenester av kompetente fagpersonell. Derfor ønsker USHT å sette søkelys på fagutvikling og tjenesteutvikling i tiden fremover. Strategien inneholder punkter vi vil jobbe aktivt for i tiden frem til 2023. Strategiplanen for 2023-2025 er under revidering. 

Strategiplan 2021-2023 leser du her.  (PDF, 2 MB)

 

Nasjonale satsningsområder

Helsedirektoratet gir årlige føringer for utviklingssenterets aktivitet gjennom nasjonale satsningsområder.

Våre satsningsområder for 2023 er: 

Eldrereformen Leve hele livet

Demensplan 2025

Trygghetsstandard i sykehjem

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Velferdsteknologi og digitale tjenester

proACT

USHT-V er et proACT-fakultet og har rettigheter til å benytte proACT Course, som er en nasjonal ideel forening. Formålet med foreningen er drive pedagogisk virksomhet uten egen profitt med det spesifikke  målet å utvikle og organisere akuttmedisinsk kursing (observasjonskompetanse) for helsepersonell.  Som proACT-fakultet kan vi benytte alle fagressurser og utdanne proACT-instruktører . Vi har en fakultetskoordinator som er kontaktperson opp mot de nasjonale koordinatorene og foreningen. Hver kommune har en proACT-koordinator som er bindeledd til USHT og har ansvar for påmelding til proACT-instruktørkurs.

Oversikt koordinatorer i Vestfold

Les mer om proACT her

Kontaktperson: Henriette Ruud

Vi har egen Facebook side, følg oss gjerne: Facebook

Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev som kommer en gang i måneden: Meld deg på nyhetsbrev fra SANDEFJORD KOMMUNE • Mailmojo