Fagnettverk rehabilitering

Dette er et interkommunalt fagnettverk for medarbeidere som arbeider med rehabilitering i Vestfold. Utviklingssenteret har et ansvar for å koordinere og lede nettverket.

Fagnettverket er for medarbeidere som har et faglig ansvar, deltar aktivt i fagutvikling eller har stor interesse for faget. De må også kunne være bidragsytere og ”spredere” av informasjon og kunnskap internt i egen organisasjon.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for pasienten/brukeren.

  • Kompetanse og ressurser i alle ledd
  • Samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene.

Mål for nettverket:

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser,     behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra  til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og SiV om kompetanseheving innen fagfeltet.

Sammensetning av nettverket

Kommunene deltar i nettverket med fra 2 til 8 faste ressurspersoner. Det er naturlig at de mindre kommunene møter med to representanter og at de store møter med inntil 8. Deltakerne fra kommunene er gjerne flerfaglig sammensatt og har erfaring fra arbeid med forskjellige tjenesteområder. Det er ikke er krav at de har høyskoleutdanning, men de må ha en rolle i forhold til faget på egen arbeidsplass.

De ulike kommunenes deltakere har ansvar for å sikre informasjons og kunnskapsspredning fra nettverket og ut i sin kommune.

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan med 2-3 møter/temadager pr. år. Møtene er tre timer og blir lagt til etter lunsj. I tillegg blir det arrangert de et  seminar pr år for alle medarbeiderne i kommunene og spesialisthelsetjenestene innen fagfeltet.

Nettverket velger representanter til en arbeidsgruppe bestående av tre personer som sammen med Utviklingssenteret har ansvar for den praktiske organiseringen av møtene.

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan og kommunene veksler på å være vertskap for arrangementene.

Fagnettverket skal ha fokus på kartlegging av behov for faglig utvikling innen helse og omsorgstjenestene i kommunene, samt gjennomføring av ulike målrettede tiltak. Fagnettverket velger tema for møtene og seminarene.

Informasjon om nettverkssamlinger og fagseminar legges ut på nettsidene til Utviklingssenteret.

Kontaktperson: Kaja Hvitstein-Strøm