Eldrereformen Leve hele livet

Regjeringen la 4. mai 2018 frem Meld. St. 15 (2017- 2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i stortinget 20. november 2018. Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsninger spres og implementeres rundt om i kommunene.

Overordnet skal reformen bidra til:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Reformen har fem innsatsområder:

 1. Et aldersvennlig Norge
 2. Aktivitet og felleskap
 3. Mat og måltider
 4. Helsehjelp
 5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Under hvert av disse områdene inneholder stortingsmeldingen fem forslag til løsninger som understøttes av konkrete eksempler fra kommunene. Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan tilpasses lokale forhold og gjennomføres i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet.

Det vektlegges her at kommunen har utarbeidet et plan og i dette blant annet har vurdert personal- og kompetansebehov for å kunne gjennomføre valgte tiltak. Når kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen.

Nasjonalt og regionalt støtteapparat

Det er etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat for reformperioden. Formålet til støtteapparatet er å understøtte kommunenes endringsarbeid og legge til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Det nasjonale støtteapparatet er Helsedirektoratet i samarbeid med KS og et nasjonalt fagmiljø. Det nasjonale støtteapparatets oppgaver er:

 • Informasjonsarbeid
 • Utvikle og spre faglig kunnskap
 • Utvikle måleverktøy og ansvar for følgeforsking av reformen
 • Gi faglig støtte og bistand til det regionale støtteapparatet

USHT sin rolle:

Det regionale støtteapparatet består av Statsforvalter, i samarbeid med KS regionalt og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Det regionale støtteapparatets oppgaver er:

 • Mobilisere og engasjere alle kommuner i sitt fylke
 • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
 • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
 • Invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene

Utviklingssenteret i Vestfold samarbeider med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark om gjennomføring av reformen i Vestfold og Telemark. USHT Vestfold  samarbeider også tett med vertskommunen Sandefjord. 

Handlingsplan for Leve hele livet i Sandefjord.

Informasjon om Leve hele livet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Fremdrift

USHT-V har mars 2019 inngått en skriftlig samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Vestfold (nå Statsforvalteren i Vestfold og Telemark) om et samarbeid i reformperioden fra 2019 - 2024.

Videre vil det bli gjennomført dialogmøter med alle kommunene i Vestfold der USHT er deltaker. Det vil i løpet av reform perioden bli arrangert læringsnettverk.

USHT-V sin kontaktperson i det regionale støtteapparatet:
Therese Midtgaard Jensen
Tlf. 936 46 347