E- læring; revidering og utvikling

USHT- Vestfold har etter søknader mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark og Helsedirektoratet for å revidere eksisterende e-læringskurs for medarbeidere i tjenesten til mennesker med utviklingshemming, som ligger på KS -læring, og utvikling av to nye kurs; et for kapittel 9, og et e-læringskurs om saksbehandling knyttet til kapittel 9.  

USHT- Vestfold rigger begge prosjektene som et prosjekt med en prosjektgruppe, men rapportere og behandler økonomien for de to prosjektene separat.  

Revidering av eksisterende e-læringsprogram:  

USHT- Vestfold har med tidligere tilskuddsmidler fra Statsforvalter i Vestfold og Helsedirektoratet, utviklet et e-læringsprogram i samarbeid det interkommunale fagnettverket for ansatte som arbeider i tjenesten til personer med utviklingshemming, og ekstern leverandør (2014 - 2015).  

E-læringskurset er ment som en grunnleggende opplæring, i tillegg til ordinær opplæring, i bolig for nyansatte og ufaglærte som skal arbeide med mennesker med utviklingshemming. E-læringskurset var ferdig produsert og ble lansert juni 2015 på KS portalen- KS læring 

E-læringskurset har en nasjonal overføringsverdi ved at det er et nyttig verktøy for å sikre en minimumskompetanse hos nyansatte/ufaglærte, kurset ligger også tilgjengelig for alle kommuner på KS portalen – KS læring. 

Det ble i etterkant av lansering (2016) også gjennomført en evalueringsstudie i samarbeid med Senter for omsorgsforskning- sør som konkluderte med at kurset har ønsket læringsutbytte for nyansatte/ufaglærte.  

Siden lansering i 2015 har det vært utvikling i fagfeltet, det er blant annet kommet en ny nasjonal veileder; Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, ny stortingsmelding; Meld. St. 8 (2022–2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming — Det handlar om å bli høyrt og sett, som ble lansert i 2022, samt oppdatert lovverk og mer fokus på positiv atferdsstøtte (PAS).   Det er derfor behov for en revidering av eksiterende e-læringskurs. 

Det er estimert at revideringen av e-læringsprogrammet skal være ferdig og klar for lansering høsten 2024.  

Utvikling av to nye kurs: 

Bruk av makt og tvang ovenfor personer med utviklingshemming reguleres i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester(hol) kapittel 9. Loven setter rammer for bruk av tvang og makt i forbindelse med utøvelse av helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Reglene har som formål å hindre at personen utsetter seg selv, andre eller gjenstander for vesentlig skade og å begrense bruk av tvang og makt.  

Kommunene viser til at det er behov for kostnadsfri e-læring i form av to ulike e-læringskurs:    

  • Grunnopplæring for alle ansatte i hol kap. 9   
  • Opplæring for saksbehandlere i hol kap. 9 vedtak    

Det er foretatt en behovskartlegging; kommunene og overordnede faglige ansvarlig (OFA) i kap 9 i Vestfold bekrefter ønske og behov for e-læringskurs innen hol kap. 9 til sine ansatte. E-læring vil sikre at ansatte har en grunnleggende forståelse for rettsreglene.  

Det er estimert at de to nye e-læringskursene skal være klare for lansering høsten 2024

Fremdrift:

Prosjektgruppen består av prosjektmedarbeidere fra 5 av 6 kommuner i Vestfold. 

Prosjektet har varighet fra høsten 2023- høsten 2024, USHT -V leder arbeidet.

Kontaktperson: Ida Eide Johansen