Ressursnettverk for barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998) 

Se link fra Helsedirektoratet om nasjonale føringer  

Dette er et interkommunalt fagnettverk i Vestfold for medarbeidere som arbeider både i barnehage/skole og i helse, sosial og omsorg. Vi  har et tverrfaglig fokus og felles for medarbeiderne er at de alle møter barn med livstruende tilstander eller alvorlig sykdom som en del av jobben de

USHT-V har et ansvar for å koordinere og lede nettverket. Vi samarbeider med barnehabilitering og barneavdelingen ved Sentralsykehuset i Vestfold.

Arbeidsgruppa ved oppstart  høst 2018 består av deltakere fra prosjektgruppa i “Borte bra – hjemme best”

Nettverket skal arbeide for å øke kompetansen innen barnepalliasjon hos ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi skal være med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis og god behandling for barna og deres pårørende.

  • Kompetanse og ressurser i alle ledd
  • Samhandling og kompetanseoverføring mellom seksjoner og tjenestenivåer.

Mål for nettverket

  • Øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisttjenesten.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser,   behandlings- og omsorgsnivå.
  • Bidra  til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.
  • Samarbeide med Fylkesmannen i Vestfold og Sykehuset i Vestfold om kompetanseheving innen fagfeltet.

Fagnettverket har en årlig aktivitetsplan med 2-3 møter/temadager pr. år. Møtene er tre timer og blir lagt til etter lunsj. 

Informasjon om nettverkssamlinger og fagseminar legges ut på nettsidene fortløpende.

Kontaktperson: Anita Nilo