Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk innen demens i Vestfold er et kompetansenettverk mellom kommunene i Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og sykehuset i Vestfold representert ved alderspsykiatrisk poliklinikk.

Nettverket i Vestfold skal samarbeide og supplere hverandre for å sikre kunnskapsbasert praksis og utvikling, og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå.

Nettverket skal være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.

Det skal fremmes behandling og omsorg for personer med demens ved å ha fokus på:

  • Kompetanse og ressurser i alle ledd av omsorgskjeden.
  • Samhandling og overføring mellom tjenestenivåer.

Nettverket skal også bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter.

Fagnettverkets arbeidsgruppe består av representanter fra Vestfoldkommunene, USN, Sykehuset i Vestfold og USHT. Arbeidsgruppen møtes 2-3 ganger i året for å planlegge nettverkssamlingene og fagdagene. Det arrangeres 4 nettverkssamlinger samlinger og 2 åpne fagdager hvert år. Temaene bestemmes ut fra registrerte behov for kompetanse.

Kontaktperson: Kaja Hvitstein- Strøm