Alternativ og supplerende kommunikasjon

Å opprettholde kommunikasjonsvennlige omsorgsmiljøer som varer over tid for brukere med store kommunikasjonsvansker er en stor utfordring i kommunale tjenestetilbud. Det er behov for mer kunnskap om hvordan man i praksis kan etablere og opprettholde gode kommunikasjonsmiljøer i kommunale omsorgstjenester.  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) arrangerer i samarbeid med Sandefjord kommune og KS et læringsnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Læringsnettverket har en varighet på 1,5 år og inneholder  8 dagssamlinger, med oppstart januar 2024.

Det overordnede målet for læringsnettverket er å:

 1. bidra til å utvikle kunnskap om hvordan det er hensiktsmessig for omsorgsmiljøer rundt enkeltbrukere å organisere arbeidet for å sikre at brukeren får nødvendig støtte til å opprettholde og fremme egne kommunikasjonsuttrykk/språk.
 2. prøve ut et forenklet og praksisnært program for opplæring av tjenesteytere som i hverdagen arbeider direkte med enkeltbrukere.

Kriterier for deltakelse

 • Personalgruppen på et tjenestested gir tjenester til en bruker med kognitiv funksjonsnedsettelse og omfattende kommunikasjonsutfordringer
 • Hvert tjenestested velger ut et forbedringsteam bestående av 3-5 personer hvor tjenesteansvarlig og primærkontakt alltid deltar. Eksempelvis kan et forbedringsteam være bestående av deltakere fra avlastningstjenesten, skole/barnehage og ergoterapeut. 
 • Fra hver kommune skal en overordnet rådgiver fra seksjons-/ virksomhetsnivå som fagkonsulent, virksomhetsrådgiver og fag- og kvalitetsrådgiver delta. Denne personen skal veilede forbedringsteamene og sikre progresjon mellom samlingene
 • Forbedringsteam må delta på alle samlingene og utføre oppgavene mellom samlingene
 • Forbedringsteam må få avsatt tid til å planlegge, iverksette og følge opp tiltakene
 • Underskrevet kontrakt av virksomhetsleder/kommunalsjef må av denne grunn legges ved søknaden om påmelding

 

Dato for samlingene:

 • 30.01.24
 • 11.04.24
 • 12.06.24
 • 03.09.24
 • 07.11.24
 • 21.01.25
 • 27.03.25
 • 21.05.25

 

Kontaktperson: Henriette Ruud